Privacy verklaring

Groepspraktijk Lotus

GDPR- Privacywetgeving

Privacyverklaring - versie maart 2021

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) of beter bekend als de General Data
Protection Regulation (GDPR), gaat uitgebreid over het beheer en de beveiliging
van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

Deze nieuwe wetgeving houdt evenzeer in dat alle data (labo, brief, voorschrift, attest) nog alleen aan de persoon zelf kan en mag verstrekt worden. Gegevens doorsturen per fax of per mail zijn niet meer toegelaten.

Bescherming van persoonsgegevens
en gezondheidsgegevens

De coachen/psychologen van Groepspraktijk Lotus te Tienen hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden.

De coachen/psychologen houden zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als cliënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheids- gegevens worden verwerkt door Groepspraktijk Lotus en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door de psychologen/coachen verwerkt met als doel het verzorgen van een goede psychische hulpverlening, zowel naar preventie als naar diagnose en begeleiding/behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). De coachen/psychologen houden zich aan de wettelijke verplichtingen die voor de zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Bepaalde persoonsgegevens (voornaam) worden gedeeld met de andere coachen/ psychologen om het vastleggen van afspraken te organiseren. De mails die u stuurt naar het emailadres van de groepspraktijk evenzo. Doel van deze verwerking is het vlotter laten verlopen van de praktijkwerking (AVG art6.1.f). De coachen/psychologen zijn ook gebonden aan het beroepsgeheim en hebben ook enkel toegang tot (buiten kennis over uw voornaam) die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg/begeleiding op zich te nemen.

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie. Voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen
onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt. De financiële afhandeling door de mutualiteiten, gebeurt op basis van een document met een wachtwoord.
Uw dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden.
Overige informatie die niet tot uw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die de coach/psycholoog van u verwerkt, worden enkel gedeeld in het
kader van uw psychisch welzijn met andere artsen of zorgverleners met wie u een
behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener. Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op veilige manier ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens. In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door
verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen,
inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw psycholoog of coach. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw psycholoog/coach terecht. Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Aan de cliënten zullen wij een "informed consent" vragen, een akkoord om uw algemene en gezondheidsgegevens te bewaren, een akkoord om uw gegevens - indien nodig - uit te wisselen met andere gezondheidswerkers.


Namens
Melina Lopez, Steven Lambrechts en Evi Serron.
Informed consent

Betreffende het akkoord dat uw persoonsgegevens verwerkt en gedeeld mogen worden door de groepspraktijk Lotus met het oog op de doeleinden zoals beschreven op de privacyverklaring op de site.

Ik, .............................................................................................., verklaar de privacyverklaring van de

groepspraktijk Lotus gelezen te hebben en stem hiermee in.

Datum:

Handtekening:


©2019 Groepspraktijk Lotus. Groot Begijnhof 45, Tienen, 3300. 
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.